المجلد والعدد: المقالات الجاهزة للنشر
1. واکاوی روش‌شناسی کتاب الادب العربی عبر العصور اثر دکتر هدی التمیمی از منظر تاریخی و سیاسی

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول، استمارة إلكترونية متاحة 02 January 2021

داود احمدی؛ محمدابراهیم خلیفه شوشتری؛ سید بابک فرزانه